หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 56 แห่ง และ หน่วย UBI ใหม่ 7 แห่ง ดังนี้

UBI ภาคเหนือตอนบน 5 แห่ง

 1. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แม่ข่าย)
 2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 3. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 4. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 5. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

UBI ภาคเหนือตอนล่าง 4 แห่ง

 1. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แม่ข่าย)
 2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 3. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 4. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

UBI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 แห่ง

 1. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แม่ข่าย)
 2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 4. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 5. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

UBI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 แห่ง

 1. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (แม่ข่าย)
 2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 4. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 5. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 6. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 7. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 8. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

UBI ภาคกลางตอนบน 13 แห่ง

 1. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แม่ข่าย)
 2. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 4. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 5. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 6. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 7. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
 8. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 9. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 10. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 11. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 12. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
 13. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

UBI ภาคกลางตอนล่าง 10 แห่ง

 1. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (แม่ข่าย)
 2. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 6. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 7. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 8. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 9. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 10. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

UBI ภาคตะวันออก 2 แห่ง

 1. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (แม่ข่าย)
 2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

UBI ภาคใต้ตอนบน 4 แห่ง

 1. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 3. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 4. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

UBI ภาคใต้ตอนล่าง 5 แห่ง

 1. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (แม่ข่าย)
 2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 3. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 4. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 5. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หน่วย UBI ใหม่ จำนวน 7 แห่ง

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 2. มหาวิทยาลัยพะเยา
 3. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 4. มหาวิทยาลัยสยาม
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 6. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 7. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 1280-2
โทรสาร 05 446 6743
E-mail upbi.phayao@gmail.com