ตราสัญลักษณ์ของ ELE CLUB

คุณสมบัติของผู้สมัครชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ (Entrepreneur of Leader Experience : ELE CLUB)

  1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 4
  2. มีความคิดสร้างสรรค์
  3. มีความคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ
  4. มีความพร้อมในการเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะที่ทางศูนย์ฯ จัดให้

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 1280-2
โทรสาร 05 446 6743
E-mail upbi.phayao@gmail.com