ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) มีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator) โดยมีเป้าหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิดผู้ประกอบการใหม่

Inspire
ผลักดันและส่งเสริม ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา มาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าสู่ภาควิสาหกิจ
Teach
ให้คำปรึกษาและข้อมูล ในการจัดตั้งบริษัทของหน่วยบ่มเพาะและจัดฝึกอบรม ให้ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในฐานะผู้ประกอบการ
Connect
ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัท
Create
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่ ในภาคธุรกิจ

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2555 โดยลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 28 ธันวาคม 2555 และได้รับรองการจัดตั้งหน่วยงานอย่างเป็นทางการจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Business Incubator : UPBI) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน และส่งเสริม ให้เกิดธุรกิจใหม่ที่อาศัยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้งด้าน งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยการให้คำปรึกษาแนะนำ การฝึกอบรม บริการสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจัดตั้งบริษัทใหม่ (Start-up Company) ที่สามารถเติบโตพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง (Spin-off Company)

โดยภารกิจหลักที่สำคัญของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา คือ การบ่มเพาะเพื่อพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกที่สนใจ ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เช่น ผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นตัวช่วยในการผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 1280-2
โทรสาร 05 446 6743
E-mail upbi.phayao@gmail.com