สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่อยู่

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่อยู่
ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์
05 446 6666 ต่อ 1280-2
โทรสาร
05 446 6743
E-mail
upbi.phayao@gmail.com
Web site
www.up.ac.th

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 1280-2
โทรสาร 05 446 6743
E-mail upbi.phayao@gmail.com