ตราสัญลักษณ์ของ UPBI

ความหมายของตราสัญลักษณ์

สัตตบรรณสีทอง
แทนถึง สัญลักษณ์แห่งปัญญาและมหาวิทยาลัยพะเยา
อักษรย่อ UPBI
แทนถึง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
อักษรตัว i
แทนถึง บุคคลที่มีต้นกล้าแห่งปัญญา

          ซึ่งถ้ารวมความหมาย คือ มหาวิทยาลัยพะเยาและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นแหล่งปัญญาและแหล่งวิชาการแก่นิสิต นักวิชาการ ศิษย์เก่า คณาจารย์ ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวให้นำความรู้และความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นทรัพยากรการผลิตในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดธุรกิจใหม่ (New Business) ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Properties) และผลิตผู้ประกอบการรายใหม่สู่ภาควิสาหกิจ (New Entrepreneurs) ได้ในอนาคต

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 1280-2
โทรสาร 05 446 6743
E-mail upbi.phayao@gmail.com