การให้บริการ

          ศูนย์บ่มเพาะฯ ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งบริษัท (Start up Company) และดำเนินธุรกิจต่อไปจนกว่าบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาจะสามารถบริหารจัดการจนเข้มแข็งพอที่จะดูแลตัวเองได้และกลายเป็น Spin-off Company ต่อไป โดยมีระยะเวลาของการเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ 1-3 ปี

การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

 1. บริการให้คำปรึกษา และการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ ในเรื่องการจัดตั้ง แผนธุรกิจ และเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ
 2. บริการเป็นตัวกลางในการประสานงานแนะนำทีมที่ปรึกษาเฉพาะทาง ได้แก่
  • ทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่จะให้คำแนะนำด้านธุรกิจทุกด้าน ทั้งในด้านของการบริหารการตลาด การบริหารการเงิน การบริหารบุคคล การตลาดส่งออก เป็นต้น
  • ทีมที่ปรึกษาเฉพาะทางในด้านการผลิต, เทคโนโลยี, และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 3. บริการฝึกอบรม ให้ความรู้พื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งในการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย การตลาด การเงินการบัญชี การผลิต การบริหาร จัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่จะได้ทำแผนธุรกิจได้โดยถูกต้อง
 4. จัดหาเครือค่ายพันธมิตรธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมให้คำปรึกษา หรือร่วมดำเนินการกับผู้ประกอบการและชุมชน ในรูปแบบที่ได้รับผลประโยชน์ และเป็นที่พอใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Win-Win)
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการคือ การนำเอาผลของงานวิจัยหรืองานประดิษฐ์ที่มีศักยภาพมาดำเนินการในเชิงพาณิชย์ เช่น ทำต้นแบบ ทดสอบด้านคุณภาพ ความปลอดภัยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นต้น

รูปแบบการบ่มเพาะฯ

 1. การบ่มเพาะแบบ in-wall incubation คือ ผู้ถูกบ่มเพาะจะต้องเข้ามาอยู่ในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ที่ศูนย์บ่มเพาะฯจัดเตรียมไว้ให้เต็มเวลาของช่วงระยะการบ่มเพาะโดยที่จะมีการจัดพื้นที่สำนักงานและพื้นที่การผลิตพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือการผลิตที่จะต้องใช้ร่วมกันไว้ให้ในศูนย์บ่มเพาะฯ ตลอดจนมีที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้ตลอดช่วงเวลาของการบ่มเพาะ
 2. การบ่มเพาะแบบ out-wall incubation คือ ผู้รับการบ่มเพาะมีสถานที่ตั้งธุรกิจ มีสำนักงาน อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรของตนเอง ต้องการเพียงการบริการปรึกษาแนะนำ จากเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ และที่ปรึกษาเฉพาะทางซึ่งให้คำปรึกษาในเชิงลึก ที่จะจัดหาให้ในช่วงเวลาการบ่มเพาะ การให้บริการปรึกษาจะจัดให้ทั้งในศูนย์บ่มเพาะฯ และ ณ สถานที่ประกอบการของผู้ประกอบการ

กระบวนการบ่มเพาะ

          กระบวนการบ่มเพาะ เป็นขั้นตอนที่เริ่มขึ้นหลังจากที่ผู้สมัครได้รับคัดเลือกตามขั้นตอนการคัดเลือก ได้แก่ การพิจารณาจากใบสมัคร และ การสัมภาษณ์ เมื่อผู้สมัครได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เข้ารับการบ่มเพาะแล้วจะได้รับการแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการจาก UPBI และผู้เข้ารับการบ่มเพาะจะถูกเรียกว่า Incubatee ซึ่งกระบวนการบ่มเพาะ จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ (Pre-Incubation) เพื่อดำเนินการต่อเนื่องในระดับต่อไป (Incubation) เพื่อสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจและเริ่มจัดตั้งบริษัท (Start-up Company) จนกระทั่งสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง (Spin-off Company/Graduate)

กระบวนการบ่มเพาะ

Pre-incubation คือ กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การฝึกอบรมและพัฒนา การรับคำปรึกษาแนะนำ จนสามารถสร้างโมเดลสินค้าต้นแบบ และร่างแผนธุรกิจฉบับร่างในการประกอบธุรกิจของตนเองได้ ระยะเวลาดำเนินงานที่ใช้ในขั้นตอน Pre-incubation อยู่ระหว่าง 1 - 3 เดือน

Incubation คือ กระบวนการบ่มเพาะที่ต่อเนื่องจากระดับที่ 1 ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต้นแบบ การทดสอบตลาด/การนำสินค้าออกสู่ตลาด การประเมินความเป็นไปได้ในธุรกิจ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง การเขียนและปรับปรุงแผนธุรกิจ การพัฒนาสินค้าต้นแบบ การปรับปรุงแผนธุรกิจให้สมบูรณ์ และการจัดตั้งบริษัทเริ่มต้น (Start-up Company) ระยะเวลาดำเนินงานที่ใช้ในขั้นตอนนี้ไม่เกิน 3 ปี

Spin-off/Graduate ระดับนี้เป็นระดับที่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะผ่านการบ่มเพาะในระดับ Pre-incubation และระดับ Incubation เรียบร้อยแล้ว มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด มีโครงสร้างด้านรายได้ชัดเจน ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและ สามารถดำเนินธุรกิจได้เองและจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้จากการอบรม สัมมนาการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
 • ได้รับคำปรึกษาและการดูแลจากที่ปรึกษาทางด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ วิธีการดำเนินธุรกิจ ด้านการตลาด กฎหมาย ฯลฯ
 • ได้รับการสนับสนุนด้านพื้นที่สำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ
 • มีความเข้าใจ และมีแนวคิดในการประกอบธุรกิจมากขึ้น
 • ทำให้เกิดการสร้างงาน และทักษะเชิงธุรกิจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
 • ช่วยในการหาแหล่งเงินทุน
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ฯ

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 1280-2
โทรสาร 05 446 6743
E-mail upbi.phayao@gmail.com