วิสัยทัศน์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นศูนย์บ่มเพาะความรู้ทางด้านธุรกิจในแขนงต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นผู้นำเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง


พันธกิจ

  1. ผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่าและบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นการใช้นวัตกรรม การจัดการและฐานความรู้ใหม่
  2. ผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้นำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ให้สามารถดำเนินการได้จริงในเชิงพาณิชย์
  3. เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ สามรถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 1280-2
โทรสาร 05 446 6743
E-mail upbi.phayao@gmail.com