การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

      อบรม/สัมมนา

     ภาพกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

     ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Business Incubator : UPBI) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน และส่งเสริม ให้เกิดธุรกิจใหม่ที่อาศัยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้งด้าน งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยการให้คำปรึกษาแนะนำ การฝึกอบรม บริการสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจัดตั้งบริษัทใหม่ (Start-up Company) ที่สามารถเติบโตพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง (Spin-off Company)
     โดยภารกิจหลักที่สำคัญของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา คือ การบ่มเพาะเพื่อพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกที่สนใจ ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เช่น ผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นตัวช่วยในการผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

     ติดต่อสอบถาม

     ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
     ที่อยู่ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
     โทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 1280-2
     โทรสาร 05 446 6743
     E-mail upbi.phayao@gmail.com